Wysyłka wniosku!

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT.

Drogą elektroniczna wysyłamy:

  • Wypełniony formularz(wniosek).

Pocztą tradycyjną wysyłamy:

  • Wydrukowany, podpisany wniosek (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2019”.
  • Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.
  1. Wniosek przesłany w wersji papierowej musi być zgodny z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.
  2. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).
  3. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.
  4. W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane. Zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek,

2) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy,

3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,

4) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowani wnioskodawcy.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy złożyć w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej wystarczy przesłać wniosek w systemie AMODIT (nie jest wymagane załączenie skanów dokumentów wymienionych w pkt. 2-4).