Warunki uczestnictwa w Programie

Warunki uczestnictwa w Programie „Klub” (edycja 2018)

 1. Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

 2. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

 3. Kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł – do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395) zawierający informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w bilansie należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą.

 4. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł.

 5. Stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach.

 6. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego w dowolnej proporcji.

 7. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego.

 8. Obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i odbywać się w innym miejscu niż prowadzone są regularne zajęcia sportowe.

 9. Wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia w klubie w podziale na:

   1. posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,

   2. nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,

   3. będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,

   4. będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego.

 10. Wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

 11. W przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego SPRAWADŹ NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE 

 12. Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu, co najmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do elektronicznej bazy danych wskazanej w umowie dotacyjnej.


Nadal masz wątpliwości czy Program Klub jest odpowiedni dla Twojego klubu?


 

Close Menu
×

Koszyk

Close Panel