Poznaj warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Programie „Klub” (edycja 2021)

 1. Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.
 2. Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1.01.2021 r. do 15.11.2021 r.
 3. Przyznane środki finansowe zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niż w terminie 14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie.
 4. Środki  finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową oraz zgodnie z treścią rozporządzenia.
 5. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).
 6. Kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł – do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395) zawierający informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w bilansie należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą.
 7. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł.
 8. Stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach.
 9. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego w dowolnej proporcji.
 10. Dla klubów wielosekcyjnych elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub.
 11. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego. Obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i odbywać się w innym miejscu niż prowadzone są regularne zajęcia sportowe.
 12. Wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia w klubie w podziale na:

   1. posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,

   2. nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,

   3. będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,

   4. będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego.

 13. Wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
 14. W przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego.
 15. Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu, co najmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do elektronicznej bazy danych wskazanej w umowie dotacyjnej.

Istotne informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach programu:

 1. Realizacja programu musi mieć charakter niekomercyjny – nie może zakładać osiągnięcia dochodu.
 2. Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju.
 3. W zakresie związanym z realizacją Programu „Klub”, zbierane są oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Ministerstwa, a także wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych od wszystkich osób, których dane pozyskiwane są na potrzeby realizacji oraz rozliczenia zadania tj. zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Elementem ww. oświadczenia jest informacja o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz informacja o formie w jakiej oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone.
 4. Wnioskodawca, z którym Minister Sportu i Turystyki zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania, zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) powstałych w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach niniejszego programu. Wnioskodawca, o którym mowa powyżej zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi Sportu i Turystyki na warunkach określonych w umowie.
 5. Wnioskodawcy zobowiązani będą do niezbywania związanego z realizacją zadań sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz innych środków zakupionych na swoją rzecz ze środków pochodzących z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania zakupu.
 6. Z ważnych przyczyn dopuszcza się zbycie sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz innych środków przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcami wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury.

WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA:

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).
W ramach programu nie przewiduje się dofinansowania kosztów pośrednich.


Nadal masz wątpliwości czy Program Klub jest odpowiedni dla Twojego klubu?