Sprawozdanie finansowe bez tajemnic

Sprawozdanie finansowe bez tajemnic

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań, jest to dotyczące sprawozdania finansowego z działalności klubu, które należy przedstawić składając wniosek o dotację w Programie Klub. Pytacie o to jakie informacje powinny być w nim zawarte oraz co zrobić gdy prowadzicie uproszczoną księgowość.

W warunkach uczestnictwa w Programie Klub jednoznacznie wskazana jest ustawa, zgodnie z zapisami której takie sprawozdanie powinno być przygotowane. Jest to  art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395). W zależności od typu jednostki, która to sprawozdanie będzie przygotowywała, może być wymagane podanie większej lub mniejszej ilości informacji. Najlepszym źródłem informacji w tym zakresie będzie zawsze osoba, która prowadzi Wam księgowość. Wyjaśnijcie jej cel Waszego pytania, a na pewno Wam pomoże.

Sprawozdanie finansowe obejmuje w szczególności:

 1. Nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;
 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
 4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;
 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans:

 • Aktywa

A) Aktywa trwałe

 1. Wartości niematerialne i prawne
 2. Rzeczowe aktywa trwałe
 3. Należności długoterminowe
 4. Inwestycje długoterminowe
 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B) Aktywa obrotowe

 1. Zapasy
 2. Należności krótkoterminowe
 3. Inwestycje krótkoterminowe
 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C) Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

 • Pasywa

A) Fundusz własny

 1. Fundusz statutowy
 2. Pozostałe fundusze
 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 4. Zysk (strata) netto

B) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 1. Rezerwy na zobowiązania
 2. Zobowiązania długoterminowe
 3. Zobowiązania krótkoterminowe
 4. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

 • Rachunek zysków i strat

A) Przychody z działalności statutowej

 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 3. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B) Koszty działalności statutowej

 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
 3. Koszty pozostałej działalności statutowej

C) Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

D) Przychody z działalności gospodarczej

E) Koszty działalności gospodarczej

F) Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G) Koszty ogólnego zarządu

H) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I) Pozostałe przychody operacyjne

J) Pozostałe koszty operacyjne

K) Przychody finansowe

L) Koszty finansowe

M) Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

N) Podatek dochodowy

O) Zysk (strata) netto (M-N)

Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki.