Rozliczenie dofinansowania

Realizacja Programu Klub 2019 zakończyła się z dniem 15 listopada 2019 roku. Teraz czas na kolejny krok, rozliczenie otrzymanego dofinansowania.

Zacznijmy od tego jakie dokumenty należy przygotować do rozliczenia?

Aby prawidło i sprawnie rozliczyć otrzymane dofinansowanie należy przygotować:

  • dokumenty księgowe (faktury, rachunki), wystawione na klub sportowy (podmiot, który otrzymał dofinansowanie); muszą być opisane w sposób, który nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia środków; na dokumentach księgowych powinna znajdować się data, potwierdzająca że środki zostały wykorzystane w terminie wykorzystania dofinansowania, który został wskazany w § 2 ust. 2 umowy. Środki wypłacone po tym terminie będą musiałby być zwrócone do MSiT;
  • dokumenty księgowe (umowa, rachunek do umowy itp.) zawarte pomiędzy klubem a osobami prowadzącymi zajęcia sportowe, które były podstawą do wypłaty wynagrodzenia osobom prowadzącym zajęcia sportowe;
  • inne dokumenty związane z realizacją zadania w ramach Programu Klub (np. listy obecności uczestników obozu, uczestników cyklu zajęć sportowych) powinny być zgromadzone w siedzibie klubu w jednym miejscu umożliwiającym ich kontrolę.

Dokumenty księgowe powinny obejmować pełną kwotę wydanych środków, obejmując zarówno środki własne, jak i przyznane dofinansowanie.

W jaki sposób należy rozliczyć dotację?

Rozliczenia otrzymanej dotacji należy dokonać w systemie AMODIT. Po zakończeniu okresu realizacji zadania, w systemie zostaną udostępnione stosowne dokumenty. Aby rozpocząć rozliczenie należy kliknąć przycisk “PRZEJDŹ DO ROZLICZENIA”.

Formularz rozliczenia składa się z czterech załączników:

  • załącznik 1 – rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania,
  • załącznik 1a – rozliczenie zakupu sprzętu sportowego w przypadku, gdy sprzęt sportowy był elementem wnioskowanego dofinansowania,
  • załącznik 2 – sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania,
  • załącznik 3 – deklaracja rozliczenia dotacji,
  • załącznik 4 – zestawienie finansowe dokumentów księgowych.

Wypełniając poszczególne załączniki należy wykazać wszystkie wydatki poniesione w ramach realizacji zadania, w tym opłacone ze środków własnych.

Tabela Załącznika nr 4 powinna być uzupełniana według daty zapłaty, od najwcześniejszych do najpóźniejszych. W kolumnie „przeznaczenie” należy wskazać jeden ze wskazanych we wniosku przedmiotów dofinansowania: prowadzenie zajęć sportowych, zakup sprzętu sportowego lub organizacja obozu sportowego.

W przypadku, gdy zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie, natomiast wymagało poniesienia mniejszych wydatków (np. sprzęt sportowy planowany do zakupu został zakupiony po niższej  cenie), niewykorzystaną kwotę należy zwrócić na nr konta podany w § 3 ust. 9 umowy, a dokonanie zwrotu potwierdzić w Załączniku 3 – deklaracji rozliczenia dotacji.

Po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich załączników należy wysłać je w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa z dopiskiem „Program „Klub” – rozliczenie”.

PRZYKŁADOWE ROZLICZENIE DOTACJI 10 000 ZŁ PRZYKŁADOWE ROZLICZENIE DOTACJI 15 000 ZŁ

Źródło strona MSiT.