Polityka prywatności i ochrona danych osobowych (dalej „Polityka”)

1. Wstęp

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką jest Sportpoland.com Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchomiu, ul. Gdyńska 45, (kod pocztowy: 80-209), Chwaszczyno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000138055, posiadająca NIP 586-00-05-382, kapitał zakładowy 450 000,00 zł (dalej “Administrator”, “Sportpoland”) z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: rodo@sportpoland.com

Dane kontaktowe: e-mail: rodo@sportpoland.com

2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

a. Dane osobowe– oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b. Użytkownik, Użytkownicy, Klient, Klienci- oznaczają każdą osobę, która korzysta z witryny dostępnej pod adresem: www.programklub.pl

c. Przetwarzanie danych osobowych– oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d. Rozporządzenie lub RODO– oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Zakres zbierania Danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych. W przypadku podejrzenia, że Dane osobowe Użytkownika nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres e-mail:rodo@sportpoland.com

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w witrynie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

Administrator może przetwarzać następujące Dane osobowe Klientów korzystających z witryny:

a. nazwisko i imię,
b. adres do korespondencji,
c. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
d. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
e. adres poczty elektronicznej,
f. numer telefonu,
g. numer rachunku bankowego,
h. dane/informacje o dokonywanych przez Użytkownika płatnościach,
i. adres IP.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

4. Cel przetwarzania Danych osobowych

Podanie Danych osobowych jest niezbędne do przedstawienia oferty handlowej na wybrane przez Klienta produkty.

Możliwe cele zbierania i przetwarzania Danych osobowych Klientów przez Administratora:

a. Przedstawienie oferty handlowej na zakup i dostawę wybranych produktów; stworzenie kosztorysu
Głównym celem przetwarzania Danych osobowych i innych informacji przez Sportpoland jest utrzymanie witryny, zapewnienie bezpiecznej i gwarantowanej wydajności usług dla Użytkowników oraz przedstawienie oferty handlowej na zakup i dostawę wybranych produktów. Aby poprawnie wygenerować kosztorys (pobrać ofertę handlową) Użytkownik musi podać w formularzu następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres dostawy. Podanie tych danych jest „obligatoryjne”. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez Sportpoland określonych usług i funkcjonalności.
Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną). Dane Użytkownika będą przetwarzanie nie dłużej, niż jest to określone w warunkach przedstawianej oferty handlowej.

b. tworzenia statystyk korzystania z witryny oraz profilowanie

Sportpoland korzysta z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje dotyczące aktywności Użytkownika w witrynie (np. odwiedzane przez Użytkownika strony i podstrony witryny, ilość czasu spędzonego na stronie, adres IP Użytkownika, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik). W tym celu wykorzystuje pliki cookies firmy Google, które związane są z usługą Google Analytics.

Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii Administrator możemy nie tylko zaprezentować Użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego, ale także spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika. Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Sportpoland, polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez Sportpoland drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

c. Pliki cookie

W witrynie wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania z witryny, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora. Podczas wizyty Klienta w witrynie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Klienta, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do witryny.

Pliki cookies wykorzystywane w witrynie nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W witrynie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Cookies pozwalają Sportpoland m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania witryny, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania z witryny, ulepszania funkcji, z których korzysta Użytkownik i korzystanie z narzędzi marketingowych.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z witryny, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z witryny. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w witrynie pliki cookie:

1. GOOGLE LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

2. Benhauer Sp. z o.o.
Grzegórzecka 21,
33-332 Kraków

3. Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

d. Kampanie reklamowe
W ramach prowadzonych działań reklamowych Sportpoland korzysta między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne. Są to między innymi:

1. GOOGLE LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

2. Benhauer Sp. z o.o.
Grzegórzecka 21,
33-332 Kraków

3. Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland

Charakter i forma komunikatów reklamowych zależy od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

e. Newsletter

Wypełniając formularz kontaktowy w witrynie https://www.programklub.pl/ Klient wyraża zgodę na otrzymywanie newsletteru. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Podane podczas wypełniania formularza kontaktowego dane zostają zapisane w bazie systemu mailingowego. Administrator gwarantuje, że Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane i przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach

5. Możliwi odbiorcy Danych osobowych Klientów:

Administrator udostępnia dane osobowe klientów osobom upoważnionym przez Administratora danych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Dodatkowo administrator udostępnia dane osobowe klientów podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem m.in. kampanii reklamowych, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych:

1. GOOGLE LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

2. Benhauer Sp. z o.o.
Grzegórzecka 21,
33-332 Kraków

3. Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland

Administrator udostępnia także dane Użytkowników uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Administratora w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich ( spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. wskazanym w pkt. 4 d podmiotom, takim jak Google LLC, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Użytkowników Danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie klauzul ochrony danych, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

7. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator gwarantuje, że Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Administratora. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w pkt. 4 Polityki.

8. Wgląd i poprawianie przechowywanych Danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Sportpoland Danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia Danych osobowych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika.

Powyższe uprawnienia Użytkownicy mogą zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@sportpoland.com.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca Użytkownik zostanie poinformowany o działaniach, które podjął Administrator w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że Administrator właściwie zrealizuje zgłoszenie, Administrator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

9. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Administrator Danych osobowych pragnie poinformować Użytkowników, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażają się m.in. na ryzyko:
a. ingerencji w dane Użytkownika osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować dane Użytkownika,
b. otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
c. wyłudzenia danych Użytkownika (phishing),
d. ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między systemem Użytkownika a systemem Administratora,
e. zainfekowania systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (malware),
f. podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:
a. nie należy podawać nikomu swojego hasła i loginu,
b. używać zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,

10. Komunikacja

Administrator może się komunikować z Użytkownikiem za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS lub telefonicznie.

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.

Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Gdy Klient kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. przygotowania oferty handlowej ) Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

11. Bezpieczeństwo

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:

a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

12. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;
b. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach witryny informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia: 25 maja 2018 roku.

Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.