KLUB otrzymał dofinansowanie – co dalej?

KLUB otrzymał dofinansowanie – co dalej?

Aktualizacja wniosków:

W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku wymagają aktualizacji – nastąpiły zmiany
w zakresie np. terminu czy miejsca organizacji obozu sportowego, specyfikacji sprzętu
sportowego, proporcji środków finansowych planowanych do wydatkowania na poszczególne
elementy zadania itp. – należy dokonać niezbędnych korekt w treści wniosku i poinformować o tym MSiT!

Podpisanie umowy:

1. Po akceptacji zakresu aktualizacji (lub po otrzymaniu od Państwa potwierdzenia aktualności
danych), w systemie AMODIT zostanie Państwu przekazana elektronicznie umowa –
dostępna w zakładce „dokumenty”. Prosimy o jej wydrukowanie i podpisanie
w 3 egzemplarzach oraz odesłanie jej pocztą na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. WAŻNE: Umowa musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania
zobowiązań majątkowych, zgodnie z zapisami statutu, według stanu na dzień podpisywania umowy.
Podpisanie umowy po stronie MSiT nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu podpisanych przez
Państwa dokumentów. Jeden egzemplarz umowy zostanie następnie odesłany do Państwa.

Dane osoby koordynującej zawarcie Państwa umowy –> każdy klub ma swojego opiekuna, który będzie podany.

Warunki podpisania umowy z MSiT i realizacji zadania:

Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy i realizowanie zadania zgodnie z jej zapisami.
W szczególności, należy pamiętać o tym, że:

1. Wszystkie ponoszone wydatki muszą być udokumentowane dokumentami księgowymi
(fakturami, rachunkami itp.) wystawionymi na klub sportowy (podmiot, któremu zostało
przyznane dofinansowanie). Dokumenty muszą być opisane w sposób nie budzący wątpliwości co do przeznaczenia środków.

2. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące wydatków w ramach realizacji zadania muszą być
opłacone w terminie wykorzystania dofinansowania wskazanym w umowie. Środki wypłacone po tym terminie będą podlegały zwrotowi na rachunek MSiT

3. Dokumenty księgowe powinny obejmować pełną kwotę wydanych środków, obejmując zarówno środki własne, jak i przyznane dofinansowanie.

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia osobom prowadzącym zajęcia sportowe muszą być
stosowne dokumenty księgowe (umowa, rachunek do umowy itp.) zawarte pomiędzy
klubem a osobami prowadzącymi zajęcia sportowe.

5. Wszystkie dokumenty księgowe oraz inne dokumenty związane z realizacją zadania
w ramach Programu „Klub” (np. listy obecności uczestników obozu, uczestników cyklu zajęć
sportowych) powinny być zgromadzone w siedzibie klubu w jednym miejscu umożliwiającym
ich kontrolę.

6. Udział wkładu własnego w realizacji zadania nie może być niższy od planowanego.
Zmniejszenie udziału wkładu własnego skutkuje zwrotem dotacji w wysokości
proporcjonalnej do poziomu zmniejszenia. Zleceniodawca może natomiast dowolnie
zwiększyć wkład własny – nie wymaga to aneksowania umowy.

7. Zgodnie z zapisami umowy na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia testów
sprawnościowych i wprowadzenia ich wyników do Narodowej Bazy Talentów
(https://narodowabazatalentow.pl/). Szczegółowych informacji dotyczących rejestracji
i wprowadzenia danych do Narodowej Bazy Talentów udziela operator – Instytut Sportu –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, pod nr. tel. 22 569 99 42 oraz mailowo:
kontakt@narodowabazatalentow.pl.