Zasady dot. wypełniania i podpisywania wniosków i załączników

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.

Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (w przypadku, gdy zgodnie ze statutem wnioskodawcy, wymagane jest stosowne upoważnienie, należy je dołączyć do dokumentacji; co do zasady, jeśli statut nie stanowi inaczej, takie upoważnienia muszą być podpisane przez Zarząd klubu) do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”.  W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane. Zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 610
Close Menu
×

Koszyk

Close Panel