,,Za zgodnością z oryginałem”

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

W edycji Program KLUB 2021 wnioski w wersji papierowej muszą być wysłane TYLKO przez wnioskodawców, których wnioski uzyskały ocenę pozytywną kwalifikująca do otrzymania dofinansowania. Po otrzymaniu stosownej informacji z MSiT, aby podpisać umowę dotacyjną należy przesłać w formie papierowej kompletną dokumentację.

Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględnianeZgodność z oryginałem powinna być potwierdzona przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.  W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany zgodnie z reprezentacją i opatrzony datą.

W sytuacji zaistnienia zmiany upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT oraz przesłać aktualne upoważnienie.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 729