Jakie wnioski będą podlegać odrzuceniu?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

1) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne;
2) złożone przez wnioskodawców nieuprawnionych do udziału w naborze;
3) złożone przez wnioskodawców, którzy nie rozliczyli się ze środków przyznanych w ramach poprzednich naborów programu Klub,;
4) zawierające błędy rachunkowe lub nieścisłości pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku oraz zawartymi w załączonych dokumentach;
5) złożone przez wnioskodawców, którzy uzyskali dotację ze środków publicznych w wysokości przekraczającej 200 tys. zł w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w roku bieżącym (wg stanu na dzień złożenia wniosku);
6) złożone przez wnioskodawców, którzy prowadzili formalnie zarejestrowaną działalność sportową (rejestracja w KRS lub starostwie powiatowym) przez okres krótszy niż 3 lata, licząc od daty złożenia wniosku;
7) które nie zawierają załączników wskazanych w pkt. IX.4 niniejszego programu;
8) jeżeli załączony do wniosku, aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, nie zawiera imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu;
9) do których załączono dokumenty finansowe pozbawione informacji dotyczącej kwot dotacji ze środków publicznych otrzymanych w ostatnim roku obrachunkowym, nie zawierające dodatkowych dokumentów (sprawozdań, wyjaśnień) potwierdzających deklarowaną we wniosku kwotę.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 893