Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

Wymagana dokumentacja:

  1. Wniosek.
  2. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku, (załączyć w formie skanu).
  3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączyć w formie skanu).
  4. Statut wnioskodawcy (załączyć w formie skanu).

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT, link do aktywacji:
https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 3
Odwiedzin: 7017