Jak aplikować do Programu Klub 2021?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

Aby aplikować do Programu Klub 2021 należy złożyć wniosek w formie elektronicznej (w systemie AMODIT) załączając (również w AMODIT) skany poniżej wymienionych dokumentów (wymaganych w Programie):

1) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku, (załączyć w formie skanu),

2) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączyć w formie skanu),

3) statut wnioskodawcy (załączyć w formie skanu). 

4) oświadczenie (o poniższej treści) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu o zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku (załączone w formie skanu).
Treść oświadczenia:
Oświadczam/y, że wszystkie załączone do wniosku o dofinansowanie dokumenty są zgodne z oryginałem, a dane w nich zawarte odzwierciedlają stan faktyczny.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT, link do aktywacji:
https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy złożyć w wersji elektronicznej.

Uwaga:
Dokumenty wskazane w pkt 1), 2) i 3) muszą być załączone w sposób umożliwiający odczytanie zawartych w nich informacji. Załączniki zamieszczone w plikach, których nie można odczytać nie będą uwzględnianie.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 456