Czy wymagane jest składanie dokumentów w wersji papierowej?

Jesteś tutaj:
Przybliżony czas na przeczytanie 1 min

Tak, ale zobowiązani są do tego tylko wnioskodawcy, których wnioski uzyskały ocenę pozytywną kwalifikująca do otrzymania dofinansowania. Po otrzymaniu stosownej informacji z MSiT, aby podpisać umowę dotacyjną należy przesłać w formie papierowej kompletną dokumentację (zgodną ze złożoną w systemie AMODIT) zawierającą:
1) wniosek,
2) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,
3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu,
4) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek w wersji papierowej (po wydrukowaniu i podpisaniu) wraz z załączonymi dokumentami (które również należy potwierdzić) należy wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub 2021”.

Wniosek można również złożyć osobiście w kancelarii głównej MSiT.

Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane. Zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona
przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.

W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany zgodnie z reprezentacją i opatrzony datą.

W sytuacji zaistnienia zmiany upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do  realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT oraz przesłać aktualne upoważnienie.

Czy artykuł był pomocny?
Dislike 0
Odwiedzin: 1046