Jak prawidło przygotować kosztorys?

Każdy klub, który składa wniosek o dofinansowanie w Programie KLUB, musi dokładnie przedstawić sposób w jaki planuje wykorzystać środki. Twórcy programu dokładnie określili, że muszą być to zadania, które w FUNDAMENTALNY sposób wpływają na funkcjonowanie klubu. Dlatego też dokładnie została określona kwota, którą należy przeznaczyć na wynagrodzenie trenera i nie można jej zmienić (chyba że planujemy ją powiększyć 😉). Przypominamy, dla klubu jednosekcyjnego jest to 6 000 zł, a dla klubu wielosekcyjnego jest to 9 000 zł, które można dowolnie rozdzielić pomiędzy osoby prowadzące zajęcia w klubie.

Pozostałą część można wykorzystać na zakup sprzętu sportowego lub/oraz na organizację obozu. W dalszej części artykułu w całości skupimy się na mądrym rozplanowaniu zakupu sprzętu sportowego.

Sprzęt sportowy jest kluczowym elementem podczas prowadzenia treningów. Uatrakcyjnia stałe elementy zajęć i pozwala na doskonalenie umiejętności zawodników. Jest to też element, który często ulega zużyciu, z racji jego częstego eksploatowania, a nie zawsze klub dysponuje odpowiednimi środkami na jego wymianę.

O jaki sprzęt sportowy można wnioskować w Programie KLUB?

W ramach Programu KLUB można wnioskować o kupno:

  • sprzętu lub urządzeń sportowych, które są niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.);
  • pomocniczego sprzętu sportowego, który jest potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki, drabinki itp.);
  • specjalistycznych strojów sportowych (w tym obuwia, koszulek czy spodenek dla zawodników) niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.

Klubom daje to wiele możliwości – od zakupu piłek, poprzez akcesoria treningowe aż do zakupu strojów meczowych/treningowych dla drużyny. Może być to też okazja do tego, by wyposażyć klub np. w nowe bramki czy nowoczesne przyrządu do treningu. Wybierając sprzęt należy pamiętać o tym, aby najbardziej skorzystali na nim uczestnicy Programu KLUB – dzieci i młodzież do 18 roku życia.

 W jaki sposób można otrzymać ofertę na zakup sprzętu sportowego na stronie www.programklub.pl ?

Można przesłać listę zapotrzebowania z prośbą o specjalną ofertę na maila ania@programklub.pl . Zostanie przygotowana indywidualna wycena z uwzględnieniem 10% RABATU dla uczestników Programu KLUB.


Jakie informacje o sprzęcie sportowym należy podać wypełniając wniosek?

Wypełniając wniosek należy uzupełnić tabelkę pt. „Przedmiot zakupu sprzętu sportowego”. Dane potrzebne do jej uzupełnienia to:

rodzaj sprzętu (wystarczy zapis np. piłka do koszykówki, piłka do siatkówki, koszulki treningowe bez konieczności podawania pełnej nazwy czy modelu produktu – łatwiej jest później przedstawić ),

liczba sztuk (ile planujemy zakupić sztuk z danego rodzaju),

cena jednostkowa brutto,

suma dla poszczególnych pozycji,

– oraz łączna kwota którą planujemy wydać na zakup sprzętu sportowego.

Przygotowując kosztorys należy pamiętać o tym, że wnioskodawca musi przeznaczyć udział środków własnych w zadaniu, nie mniejszy niż 10% wartości dofinansowania, więc można te dodatkowe środki wykorzystać podczas zakupu sprzętu sportowego.

Kluby wielosekcyjne powinny zwrócić szczególną uwagę na to, aby w przedmiocie zakupu sprzętu znalazł się dla wszystkich sekcji, których zajęcia prowadzone są w klubie a nie tylko dla jednej.

Chciałbyś o coś dopytać?